Đập xà lan áp dụng cho vùng triều cao kết hợp cầu giao thông