Mục tiêu và chiến lược 2018

Ngày đăng: 04/02/2018 - Lượt xem: 2808

MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC CÔNG TY NĂM 2018

  1. Phát huy sức mạnh cốt lõi để phát triển thông qua hai mảng chính: Xây lắp & sản xuất -Thương Mại.
  1. Với mảng Xây lắp:
  • Đấu thầu, ký kết thêm 250-350 tỷ hợp đồng. Các hợp đồng có chọn lọc, dựa vào năng lực lõi và các công trình có hiệu quả đã được phân loại trong nghị quyết T8.
  • Bộ phận điều hành sản xuất tập trung chỉ đạo và thực hiện đảm bảo: Tiến độ - Chất lượng –An toàn – Sáng tạo– Hiệu quả;
  1. Với mảng Sản xuất - thương mại
  • Hoàn thiện các thủ tục Chuẩn bị đầu tư (GD1 nhà máy) và san lấp mặt bằng, hạ tầng để đưa Nhà máy vào hoạt động giai đoan 1 trước T6/2018.

-    Hoàn thiện bộ máy nhân sự và cơ cấu tổ chức, hệ thống quản trị của Farich.

-    Dự án First: Hoàn thành 100% công tác lưa chọn Nhà thầu các gói thầu của dự án, đảm bảo tiến đô giải ngân của dự án;  Hoàn thành 100% công tác sản xuất cấu kiện cừ xiên cho 400m thử nghiệm; Hoàn thành thi công thử nghiệm tối thiểu 300m Kè cừ xiên ở 2 tỉnh Hậu Giang, Cà Mau. Phát triển và định vị thị trường.

  • Hơp tác với Viện Thủy công hoàn thiện, phát triển công nghệ Đê trụ rỗng, ĐC, Đúc mẫu tối thiểu 33 cấu kiện ĐCR và 20 cấu kiện Đê trụ rỗng; 20 cấu kiện Tiêu sóng đỉnh.
  • Kêu gọi, vận động ưng dụng thử nghiệm thành công 1 đoạn Kè Đê cọc rỗng hoặc dự án nâng cao giá trị sản phẩm cốt lõi.
  1. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2018-02-01

Năm 2018 là năm thứ 2 thực hiện chiến lược phát triển giai đoạn 2017-2022, HĐQT giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 cho Ban giám đốc như sau:

1. Kế hoạch đầu tư:

- Đầu tư xây dựng từng bước hoàn thành, đưa vào khai thác nhà máy bê tông công nghệ cao Farich; Sửa chữa và mở rộng văn phòng công ty tại Hà Nội;

2. Về tổ chức: Kiện toàn lại các phòng ban công ty

1)Phòng Dự án 2) Phòng Kế hoạch- Đấu thầu- QL thi công; 3) Phòng TC-KT; kiêm bộ phận TC-Hành chính; 4) Văn Phòng Cà Mau

3. Kiện toàn lại Xí nghiệp Bê tông cơ khí

Trong năm 2018, Cơ cấu lại Xí nghiệp bê tông cơ khí thành 02 bộ phận như sau:

Bộ phận Thiết bị - Cơ khí: Đang hạch toán phụ thuộc hướng đến hạch toán độc lập (quý 3/2018) ; 2. Bộ phận điều vận - kinh doanh vật liệu: Bộ phận này sẽ hạch toán độc lập, tiến tới thành lập doanh nghiệp cổ phần

4. Phương thức quản lý thi công: Khoán và khoán quản.

5. Chỉ tiêu, Kế hoạch thi công, Kinh doanh SX thương mại 2018:

Doanh thu xây lắp: 255tỷ;  Doanh thu cho Thuê thiết bị 15-16 tỷ

Doanh thu kinh SX và thương mại: 30 tỷ; Tổng doanh thu: 300 tỷ;

Lợi nhuận ròng: 15 tỷ